વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ઇન્હેલર મારા બાળકના લક્ષણોમાં કેવી રીતે મદદ કરે છે?

ઇન્હેલર્સ ફેફસાંના સીધા વાયુમાર્ગ પર દવા પહોંચાડે છે. કંટ્રોલર ઇન્હેલર વાયુમાર્ગની અસ્તરની બળતરા ઘટાડે છે અને લાળનું ઉત્પાદન ઘટાડે છે. રિલીવર ઇન્હેલર વાયુમાર્ગની આજુબાજુના સ્નાયુઓને આરામ કરે છે અને પ્રારંભિક વિસ્તૃત થાય છે. આ શ્વાસને સામાન્ય બનાવવામાં મદદ કરે છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language