વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

કસરત મને મારા સીઓપીડીમાં મદદ કરી શકે છે?

કસરત વધુ સારી રીતે શ્વાસ લેવામાં મદદ કરી શકે છે. જો કે, કસરતનું નિરીક્ષણ કરવું આવશ્યક છે કારણ કે થોડી કસરતો સ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી શકે છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language