વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

જાગવાની થોડી વારમાં જ હું છીંકું છું. આ મોટે ભાગે ખંજવાળ અને વહેતું નાક અને પાણીની આંખો દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. તે કેવી રીતે જાણવું કે તે એલર્જિક નાસિકા પ્રદાહ છે કે શરદી?

જાગવાની થોડી વારમાં જ હું છીંકું છું. આ મોટે ભાગે ખંજવાળ અને વહેતું નાક અને પાણીની આંખો દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. તે કેવી રીતે જાણવું કે તે એલર્જિક નાસિકા પ્રદાહ છે કે શરદી?

Related Questions

Please Select Your Preferred Language