વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

જો મને દમ છે તો મારે કઇ રમતો ટાળવી જોઈએ?

અસ્થમાને લીધે કોઈ એવી ખાસ રમતો નથી કે જેને અવગણવાની જરૂર છે. હકિકતમાં...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language