વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

જ્યારે મારો 10 વર્ષનો દીકરો રમ્યા પછી ઘરે આવે છે, ત્યારે તે શ્વાસથી બહાર છે. તે સામાન્ય છે?

સખત શારીરિક પ્રવૃત્તિ પછી શ્વાસની અનુભૂતિ, જેમ કે રમવું સામાન્ય છે. જો કે ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language