વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મને હમણાં જ સીઓપીડીનું નિદાન થયું છે. શું હું સાજો થઈ શકું?

સીઓપીડી એ પ્રગતિશીલ રોગ છે પરંતુ યોગ્ય અને નિયમિત સારવારથી વ્યક્તિ જીવનની સારી ગુણવત્તા જીવી શકે છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language