વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મારા કઝીનને દમ છે. જો હું તેની સાથે ફરવા જતો રહીશ તો હું પણ મેળવીશ?

અસ્થમા ચેપી નથી. કોઈ બીજા તરફથી તેને ‘પકડવું’ શક્ય નથી ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language