વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મારા બાળકને ફક્ત શિયાળાની તુમાં દમના લક્ષણો મળે છે. શું તેને ખરેખર આખા વર્ષ દરમિયાન દમની સારવાર લેવાની જરૂર છે?

અસ્થમાની સારવાર સામાન્ય રીતે લક્ષણોને નિયંત્રણમાં રાખવા અને જ્વાળાઓ અટકાવવા માટે આખા વર્ષ દરમિયાન આપવામાં આવે છે. કોઈને પણ ડ ક્ટરની સલાહ લીધા વિના અસ્થમાની સારવાર બંધ કરવી જોઈએ નહીં.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language