વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મારા લક્ષણો ગરમ સૂકા દિવસોમાં વધુ ખરાબ હોય છે અને વરસાદની દરમિયાન તે ઓછું હોય છે. શું કારણ હોઈ શકે?

જો કોઈને પરાગ માટે એલર્જી હોય તો, એલર્જીના લક્ષણો ગરમ સૂકા દિવસોમાં વધુ ખરાબ હોય છે અને વરસાદની દરમિયાન તે ઓછું હોય છે. વરસાદના દિવસોમાં, પરાગ ઘણીવાર જમીન પર ધોવાઇ જાય છે, જેનો અર્થ એ છે કે વ્યક્તિ તેનામાં શ્વાસ લેવાની શક્યતા ઓછી છે, તેથી લક્ષણો ઓછા છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language