વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મારા 4 વર્ષના બાળકને ઇન્હેલર લેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. શું ઇન્હેલર બાળકો માટે સલામત છે?

ઇન્હેલર્સ એ એવા ઉપકરણો છે જેનો ઉપયોગ ફેફસાંના સીધા વાયુમાર્ગ પર ડ્રગ પહોંચાડવા માટે થાય છે. જ્યારે ઇન્હેલરનો ઉપયોગ યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે છે, ત્યારે ખૂબ ઓછી દવા શરીર દ્વારા શોષાય છે અને આડઅસર થવાની શક્યતા ઓછી છે. સ્થિતિને સંચાલિત કરવા માટે જરૂરી દવાની સૌથી ઓછી શક્ય માત્રા લખીને આડઅસરોને વધુ અટકાવી શકાય છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language