વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મારી પુત્રી 4 વર્ષની છે. તેણી જ્યારે પણ શ્વાસ લે છે ત્યારે આપણે એક સીટી વગાડવાનો અવાજ સાંભળીએ છીએ. શું તેને દમ છે?

શ્વાસ દરમિયાન અવાજ સંભળાતા અવાજને ઘરેણાં તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે અસ્થમાના લક્ષણોમાંનું એક છે ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language