વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મારી 5 વર્ષની ઉંમરે અસ્થમાનું નિદાન થયું છે. શું તે સામાન્ય જીવન જીવી શકશે?

સંપૂર્ણપણે હા. કોઈ પણ વ્યક્તિ સામાન્ય, સક્રિય અને સ્વસ્થ જીવન જીવી શકે છે, પછી ભલે તેને અસ્થમાનું નિદાન થાય ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language