વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મારો પુત્ર 8 વર્ષનો છે. શું તેની દમ ઉંમર સાથે સારી થઈ શકે છે?

જેમ જેમ બાળકો વધે છે, તેમનો વાયુમાર્ગ વિસ્તરે છે. આમ, કેટલાક બાળકો વય સાથે અથવા કોઈ કારણોસર તેમના અસ્થમાને વધારી શકશે ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language