વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મારો મિત્ર કે જેને અસ્થમા છે તે સીધા તેના ફેફસામાં દવા પહોંચાડવા માટે ઇન્હેલરનો ઉપયોગ કરે છે. એલર્જિક નાસિકા પ્રદાહના કિસ્સામાં સીધા નાકમાં દવા પહોંચાડવા માટે આવી કોઈ વસ્તુ ઉપલબ્ધ છે?

દવા ધરાવતી અનુનાસિક સ્પ્રે ઉપલબ્ધ છે અને એલર્જિક નાસિકા પ્રદાહના લક્ષણોની સારવારમાં અસરકારક છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language