વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

યોગ્ય ઇન્હેલર કેવી રીતે પસંદ કરવું?

ત્યાં ઘણા પ્રકારનાં ઇન્હેલર્સ છે. ડ doctorક્ટરની સાથે, કોઈ પણ તે નક્કી કરી શકે છે કે અસ્થમા, વય, સ્વાસ્થ્યના અન્ય પ્રશ્નો વગેરેની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લીધા પછી, કયા પ્રકારનો ઇન્હેલર તેમના માટે સૌથી યોગ્ય છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language