વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું એન્ટિબાયોટિક્સ એલર્જિક રાઇનાઇટિસના ઉપચાર માટે ઉપયોગી છે?

એલર્જિક નાસિકા પ્રદાહની સારવારમાં એન્ટિબાયોટિક્સનો કોઈ ફાયદો નથી.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language