વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું દમનો ઉપચાર છે?

અસ્થમાને સંપૂર્ણપણે નિયંત્રિત કરી શકાય છે પરંતુ દુર્ભાગ્યવશ, તેના માટે કોઈ કાયમી ઇલાજ નથી ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language