વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું ભાવનાત્મક તાણ મારા 13 વર્ષના અસ્થમાને અસર કરી શકે છે?

હા, ઉત્તેજના, ક્રોધ અને હતાશા જેવી મજબૂત લાગણીઓ લક્ષણોમાં વધારો કરી શકે છે અથવા દમના બાળકમાં હુમલો ઉત્તેજિત કરી શકે છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language