વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું લાંબા ગાળાના અથવા ચોક્કસ રસાયણો, ધુમાડો અથવા ધૂળના ભારે સંપર્કમાં સીઓપીડી થઈ શકે છે?

હા, જો કોઈ વ્યક્તિ લાંબા સમય સુધી ફેફસાના બળતરાના સંપર્કમાં આવે છે, તો તે સીઓપીડીનું કારણ બની શકે છે. તેથી, કામ કરતી વખતે આવા વાતાવરણ હોય ત્યારે સાવચેતી રાખવી જોઈએ.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language