વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું સીઓપીડીમાં તબક્કાઓ છે?

સીઓપીડી એ પ્રગતિશીલ રોગ છે; તે હળવાથી ગંભીર સુધીનો હોઈ શકે છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language