વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું સીઓપીડી ઉંમર સાથે વધુ ખરાબ થાય છે?

સીઓપીડી એ એક પ્રગતિશીલ સ્થિતિ છે, જે વય સાથે બગડે છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language