વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું હું ઇન્હેલરને બદલે ગોળી અથવા ચાસણી લઈ શકું છું?

અસ્થમાની સારવાર માટે ઇન્હેલર કરતાં ગોળીઓ અથવા ચાસણી સારી નથી. સંશોધન દર્શાવે છે કે દમની દવા લેવાની શ્રેષ્ઠ રીત એ ઇન્હેલર દ્વારા છે

Related Questions

Please Select Your Preferred Language