વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું હું દૈનિક ધોરણે ઇન્હેલર્સનો ઉપયોગ કરીને મારા બાળક વિશે ચિંતિત છું? તે વ્યસની થઈ જશે?

દરરોજ ઇન્હેલર્સ લેવાથી વ્યસન થતું નથી. તે કોઈના દાંત સાફ કરવા જેટલું જ છે ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language