વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું હું મારા અસ્થમાના નિરીક્ષણ માટે ઘરે પીક ફ્લો મીટરનો ઉપયોગ કરી શકું છું?

હા. કોઈ પણ વ્યક્તિ નિયમિતપણે ઘરે પીક ફ્લો (પીઇએફ) વાંચીને રેકોર્ડ કરીને તેમના અસ્થમાની દેખરેખ રાખી શકે છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language