ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನಿಟಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ?

ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನಿಟಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language