ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನನ್ನ ಸಿಒಪಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಮನೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು?

ಸಿಒಪಿಡಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತೆ ದೈನಂದಿನ ಮನೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ ಗೊಳಿಸುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language