ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಆಸ್ತಮಾ ಇದ್ದರೆ ಆಸ್ತಮಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಹೌದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ಆಸ್ತಮಾ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರು ಆಸ್ತಮಾ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬರು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಮಾ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಆಸ್ತಮಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಸ್ತಮಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಸ್ತಮಾ ಔಷಧ ಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language