പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

അലർജിക് റിനിറ്റിസ് ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുമോ?

അലർജിക് റിനിറ്റിസിന്റെ ചികിത്സയിൽ മരുന്ന് തെറാപ്പിയുമായി ചേർന്ന് അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന എക്സ്പോഷർ കുറയ്ക്കുന്നു. കൂടുതൽ കഠിനമായ കേസുകളിൽ രോഗപ്രതിരോധ ചികിത്സ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന സംവേദനക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു തരം ചികിത്സയാണ് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language