പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ആസ്ത്മയും ഹൈപ്പർ‌വെൻറിലേഷനും ഒന്നാണോ?

ആസ്ത്മ, ഹൈപ്പർ‌വെൻറിലേഷൻ സിൻഡ്രോം (എച്ച്വി‌എസ്) രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങളാണ്, അവ വ്യത്യസ്തമായി ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടിനും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഒരു സാധാരണ ലക്ഷണമായി ഉണ്ട്. വീക്കം മൂലം ശ്വാസനാളങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയതാണ് ആസ്ത്മയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതെങ്കിലും, അമിതമായ സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിഭാരം കാരണം ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള എച്ച്വിഎസ് സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നു.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language