പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ഇൻഹേലറുകൾ എന്റെ സ്റ്റാമിനയെ ബാധിക്കുമോ?

ഇല്ല, ഇൻഹേലറുകൾ ഒരാളുടെ സ്റ്റാമിനയെ ബാധിക്കുന്നില്ല

Related Questions

Please Select Your Preferred Language