പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ഇൻഹേലറുകൾ സുരക്ഷിതമാണോ?

അതെ, ഇൻഹേലറുകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language