പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എനിക്ക് ആസ്ത്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഒഴിവാക്കണം?

ആസ്ത്മയുള്ള ആളുകൾക്ക് സെൻസിറ്റീവ് എയർവേകളുണ്ട്. ട്രിഗറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രവണത, ആസ്ത്മ ലക്ഷണങ്ങൾ ആളിക്കത്തിക്കാൻ കാരണമാകും. ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യസ്ത ട്രിഗറുകൾ ഉണ്ട്. അതിനാൽ, ആസ്ത്മ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരാളുടെ ട്രിഗറുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language