പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എനിക്ക് ആസ്ത്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കായിക ഇനങ്ങളാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്?

ആസ്ത്മ കാരണം ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രത്യേക കായിക ഇനങ്ങളൊന്നുമില്ല. സത്യത്തിൽ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language