പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എനിക്ക് ആസ്ത്മ രോഗം കണ്ടെത്തി. എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാകുമോ?

തീർച്ചയായും. ഒരാൾക്ക് ആസ്ത്മ രോഗനിർണയം നടത്തിയാലും സാധാരണവും സജീവവും ആരോഗ്യകരവുമായ ജീവിതം നയിക്കാനാകും ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language