പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്താണ് അലർജി ത്വക്ക് പരിശോധന?

ഒരാൾക്ക് അലർജിയുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ അലർജി ചർമ്മ പരിശോധന നടത്തുന്നു. ഒരു അലർജി ത്വക്ക് പരിശോധനയിൽ, ഒരാളുടെ ചർമ്മത്തിൽ ചെറിയ അളവിൽ അലർജികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഓരോ അലർജിയോടും ചർമ്മം പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി ഡോക്ടർ നിരീക്ഷിക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുവഴി ഡോക്ടർക്ക് അലർജിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language