പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്താണ് റിലീവറുകൾ?

ഇടുങ്ങിയ വായുമാർഗങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തുറക്കുന്നതിലൂടെ ആസ്ത്മ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്ന മരുന്നുകളാണ് റിലീവറുകൾ. ശ്വാസനാളത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പേശികളെ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നു.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language