പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്റെ ആസ്ത്മ നിരീക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് വീട്ടിലെ പീക്ക് ഫ്ലോ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാമോ?

അതെ. വീട്ടിൽ പതിവായി പീക്ക് ഫ്ലോ (പി‌ഇ‌എഫ്) വായന രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ആസ്ത്മ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language