പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്റെ കുട്ടിക്ക് ആസ്ത്മ ലക്ഷണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ശൈത്യകാലത്താണ്. അവൾക്ക് വർഷം മുഴുവനും ആസ്ത്മ ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടോ?

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും ഉജ്ജ്വലാവസ്ഥ തടയാനും വർഷം മുഴുവനും ആസ്ത്മ ചികിത്സ നൽകുന്നു. ഡോക്ടറുമായി ആലോചിക്കാതെ ഒരാൾ ആസ്ത്മ ചികിത്സ നിർത്തരുത്.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language