പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്റെ കുട്ടി ദിവസേന ഇൻഹേലറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ? അയാൾ അടിമയാകുമോ?

ദിവസവും ഇൻഹേലറുകൾ കഴിക്കുന്നത് ആസക്തിക്ക് കാരണമാകില്ല. ഇത് പല്ല് തേയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language