പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്റെ മകന് 8 വയസ്സായി. അവന്റെ ആസ്ത്മയ്ക്ക് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മെച്ചപ്പെടാൻ കഴിയുമോ?

കുട്ടികൾ വളരുമ്പോൾ അവരുടെ വായുമാർഗങ്ങൾ വികസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ചില കുട്ടികൾക്ക് പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ചില കാരണങ്ങളാൽ ആസ്ത്മയെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language