പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്റെ 10 വയസ്സുള്ള മകൻ കളിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് ആശ്വാസമില്ല. ഇത് സാധാരണമാണോ?

കളിക്കുന്നത് പോലുള്ള കഠിനമായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആശ്വാസം അനുഭവപ്പെടുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language