പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്റെ 5 വയസ്സുകാരന് ആസ്ത്മ രോഗം കണ്ടെത്തി. സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ അവനു കഴിയുമോ?

തീര്ച്ചയായും അതെ. ഒരാൾക്ക് ആസ്ത്മ രോഗനിർണയം നടത്തിയാലും സാധാരണവും സജീവവും ആരോഗ്യകരവുമായ ജീവിതം നയിക്കാനാകും ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language