പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

കൺട്രോളർ (പ്രിവന്റർ) മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരാൾ റിലീവർ മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ അത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും. ഇത് ശരിയാണൊ?

ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം എല്ലായ്പ്പോഴും ആസ്ത്മ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കണം. റിലീവർ, കൺട്രോളർ (പ്രിവന്റർ) മരുന്നുകൾ വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൺട്രോളർ (പ്രിവന്റർ) ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു റിലീവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language