പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

നിങ്ങൾക്ക് നേരിയ ആസ്ത്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്ത്മ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയുമോ?

അതെ. ഒരാൾക്ക് മിതമായതോ കഠിനമായതോ ആയ ആസ്ത്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ആസ്ത്മ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെങ്കിലും, ഒരാൾക്ക് നേരിയ ആസ്ത്മ ഉണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും ഒരാൾക്ക് ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആസ്ത്മ സൗമ്യമാണെങ്കിലും നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ആസ്ത്മ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language