പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ ആസ്ത്മയെ വഷളാക്കുന്നുണ്ടോ?

ഒരു വ്യക്തിക്ക് അലർജിയുണ്ടാകാത്തപക്ഷം പാലും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും സാധാരണയായി ആസ്ത്മ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാക്കില്ല.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language