പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ഹേ ഫീവർ എന്താണ്? ഇത് അലർജിക് റിനിറ്റിസിന് തുല്യമാണോ?

കൂമ്പോള മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അലർജിക് റിനിറ്റിസിനെ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഹേ ഫീവർ. പേര് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പുല്ല് പനി എന്നത് പുല്ലിനോടുള്ള പ്രതികരണമല്ല, അത് പനിക്കും കാരണമാകില്ല.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language