உள்ளிழுக்கும்

இ ேஹல க இ ேஹல க இ ேஹல க இ ேஹல க ஏ ஏ ஏ ஏ சிற த சிற த சிற த சிற த

ஆ மா ம சிஓபி ேபா ற வாச பிர சைனக கான சிகி ைசயி , சிர க ம மா திைரக எதிராக இ ேஹல கேள மிக சிற த ெசய திற ெகா டதாக இ கிற 

எ ப உலக வ ேம ஏ ெகா ள ப ள . 

இ ேஹல களி இ , ம எ த இட தி ெசயலா ற ேவ ேமா அ , அதாவ 

யமாக ைர ர களி உ ள கா பாைதகைள ஒ சில விநா களி ெச றைட 

நிவாரண ைத வழ கிற . இ ெனா ப க , மா திைரக ம சிர கைள உ ெகா ள 

ேவ ய ேதைவ ள , இ வயி ெச ம த ர த ஓ ட தி கல த பிற 

ைர ர ெச றைடகிற . ஆகேவ, அைவ ேவகமான நிவாரண அளி பதி ைல. 

ேம இ ேஹல ம தளி பிர சைன உ ள ப தி ேநர யாக ெச வதா , மா திைரக ம சிர கைள விட றி பிட த க அளவி ைற த ேடாைசேய எ க 

ேவ ய ேதைவ ள . 

ெப பாலான மனித க ந வத மாறாக, இ ேஹல க மிக ைறவான 

ப கவிைள கைள ெகா ட , ஏென றா மிக ைறவான ம அளேவ உட 

ைழகிற . 

எனேவ, நீ கேளா அ ல உ க ழ ைதேயா கவைலேய படாம இ ேஹல கைள பய ப த ம நீ க வி ம ச ேதாச ப எ லாவ ைற 

ெதாட ெச ய .

Please Select Your Preferred Language