அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எந்த வகையான தாவரங்கள் மிகவும் ஒவ்வாமை மகரந்தத்தை உருவாக்குகின்றன?

சில மரங்கள் (ஓக், சாம்பல், எல்ம், பிர்ச், மேப்பிள் போன்றவை), புற்கள் மற்றும் களைகள் (ராக்வீட், முனிவர் தூரிகை போன்றவை) சிறிய, ஒளி, உலர்ந்த மகரந்தங்களை பெரிய அளவில் உற்பத்தி செய்கின்றன, அவை மைல்களுக்கு காற்றில் கொண்டு செல்ல முடியும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language