அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

குளிர்காலத்தில் மட்டுமே என் குழந்தைக்கு ஆஸ்துமா அறிகுறிகள் ஏற்படுகின்றன. அவள் உண்மையில் ஆண்டு முழுவதும் ஆஸ்துமா சிகிச்சையை எடுக்க வேண்டுமா?

அறிகுறிகளைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கவும், விரிவடைவதைத் தடுக்கவும் ஆஸ்துமா சிகிச்சை பொதுவாக ஆண்டு முழுவதும் வழங்கப்படுகிறது. ஒரு மருத்துவரை அணுகாமல் ஒருவர் ஆஸ்துமா சிகிச்சையை நிறுத்தக்கூடாது.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language