తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

ఇంట్లో పీక్ ఫ్లో మీటర్ అనేది ఆస్తమాను పర్యవేక్షించడానికి ఉపయోగించే పరికరం, ఒక రకమైన ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి కాదు.ఒక రకమైన ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి స్థితిని పర్యవేక్షించడానికి పీక్ ఫ్లో మీటర్ ఉపయోగించవచ్చా?

పీక్ ఫ్లో మీటర్ అనేది ఆస్తమాను పర్యవేక్షించడానికి ఉపయోగించే పరికరం, ఒక రకమైన ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి కాదు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language